Regulamin zawodów

Drukuj

MORDOWNIK REGULAMIN 2021

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin dotyczy ekstremalnej imprezy na orientację „Mordownik”.

 2. Organizatorzy:

  - Kamila Chrząstowska - kierownik zawodów,

  - Jan Lenczowski - projekt trasy TP50,

  - Basia i Grzegorz Czarny - budowniczy tras rowerowych.

 3. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą też wolontariusze - m.in. osoby w okresie studiów związane z kołem PTTK nr 7 przy UE w Krakowie.

 4. Cele imprezy:

  • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej;

  • Potwierdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania;

  • Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu;

  • Integracja ludzi o podobnych zainteresowaniach;

  • Ukazanie uczestnikom piękna Beskidów oraz walorów krajoznawczych gminy Andrychów.

§ 2 Termin i Miejsce

 1. Termin – Mordownik odbędzie się w terminie 3-5 września 2021 roku.

 2. Miejsce wyznaczenia tras – Beskid Mały.

 3. Baza – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie ul. Racławicka 188 

§ 3 Forma Zawodów

       1. Trasa Piesza 50 km (TP50)

    • Zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (50km).

    • Limit czasowy 14 godzin (może ulec zmianie).

    • Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

       2. Trasa Rowerowa 130 km (TR130)

    • Zaliczana do Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację (100km).

    • Limit czasowy 14 godzin (może ulec zmianie).

    • Start na własnym sprzęcie.

    • Warunkiem organizacji trasy rowerowej jest zgłoszenie się co najmniej 20 uczestników i uczestniczek do dnia 1 września.

    • Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

       3. Trasa Piesza 25 km (TP25)

    • Limit czasowy 9 godzin (może ulec zmianie).

    • Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

     4. Trasa Rowerowa 50 km (TR50)

    • Limit czasowy 10 godzin (może ulec zmianie).

    • Start na własnym sprzęcie.

    • Warunkiem organizacji trasy rowerowej jest zgłoszenie się co najmniej 10 uczestników i uczestniczek do dnia 1 września.

    • Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do zawodów pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego).

     5. Trasa Rodzinna Piesza 10 km (TP10)

    • Limit czasowy 7 godzin (może ulec zmianie).

    • Nie ustala się dolnej granicy wieku z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie startują pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

§ 4 Klasyfikacja

      Przewiduje się następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacje indywidualne (kategorie):

  1. TP50 "K" (kobiety do 50 r.ż.) i "M" (mężczyźni do 50 r.ż.) oraz za I miejsce wśród weteranów "KW" (kobiety powyżej 50 r.ż.) i "MW" (mężczyźni powyżej 50 r.ż.).

  2. TR130 "K" i "M" oraz weteranów "KW" i "MW" (jak powyżej).

  3. TP25 "K" i "M".

  4. TR50 "K" i "M".

 2. Na trasie rodzinnej TP10 dokonuje się osobno klasyfikacji pośród zespołów składających się wyłącznie z osób dorosłych (od 15 lat) oraz drużyn, w których skład wchodzi minimum jedno dziecko (poniżej 15 roku życia).

§ 5 Wyposażenie Uczestnika 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas;

 • telefon komórkowy z naładowaną baterią;

 • długopis;

 • apteczka pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC);

 • latarka z zapasem baterii;

 • dokument tożsamości.

     Dodatkowo na trasach rowerowych sprawny technicznie rower wraz z oświetleniem oraz kask.

     B. Wyposażenie zalecane:

 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;

 • woda i prowiant;

 • element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

 § 6 Zasady Współzawodnictwa

 1. Warunki liczenia punktów, czasu, zaliczania punktów kontrolnych, etc.

  1. Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo poruszać się pieszo (TP 50, TP25 i TP10), jechać na rowerze (TR 130, TR 50) i odpoczywać wedle własnej woli. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

  2. Start na wszystkich trasach odbywa się masowo.

  3. Na trasie TP50 znajduje się około 20 Punktów Kontrolnych (PK), podobnie będzie na TR130.

  4. Na trasach krótszych (TP25, TR50 i TP10) ilość PK będzie mniejsza.

  5. PK w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie literka M napisana jaskrawą kredą. Przy PK mogą znajdować się sędziowie.

  6. Uczestnik dowolnie wybiera trasę i zaliczanie punktów PK.

  7. Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden PK.

  8. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest) - pomarańczową literką M. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Na trasach TP25 oraz TP10 potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania.

  9. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK mogą odnotować Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.

  10. Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów. 

  11. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne. Za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK. Przy czym w przypadku przybycia na metę później niż 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik będzie nieklasyfikowany.

  12. O miejscu zawodnika/zawodniczki w klasyfikacji końcowej w pierwszym rzędzie będzie decydować ilość zaliczonych punktów kontrolnych, a w drugiej kolejności czas ukończenia zawodów.

 2. Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora.

 3. Zakaz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy, nie dotyczy trasy rodzinnej TP10.

 4. Złamanie zakazów z pkt. 2 i 3 powyżej skutkuje dyskwalifikacją.

 5. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 24 godzin po Rajdzie (liczy się data otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godzin, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

§ 7 Program Imprezy

   Piątek 3 września 2021 roku:

 • 18:00 - 23:00 - przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych.

  Sobota 4 września 2021 roku:

 • 5:00 - 10:45 - przyjmowanie uczestników w bazie rajdu oraz wydawanie pakietów startowych,

 • 6:40 - odprawa techniczna trasy TP50,

 • 7:00 – start trasy TP50,

 • 7:40 – odprawa techniczna trasy TR130,

 • 8:00 – start trasy TR130,

 • 8:40 – odprawa techniczna trasy TP25,

 • 9:00 – start trasy TP25,

 • 9:40 - odprawa techniczna trasy TR50,

 • 10:00 – start trasy TR50,

 • 10:40 - odprawa techniczna trasy rodzinnej TP10,

 • 11:00 - start trasy TP10,

 • 13:00 - 22:00 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy,

 • ok. 16:00 wręczenie pucharów zwycięzcom,

 • 16:30 - 22:30 - ciepły posiłek regeneracyjny dla uczestników,

 • 19:00 - limit trasy TP25 i rodzinnej TP10,

 • 20:00 - limit trasy TR50,

 • 21:00 - limit trasy TP50,

 • 22:00 - limit trasy TR130.

   Niedziela 5 września 2021 roku:

 • 9:00 - zakończenie imprezy i opuszczenie bazy.

§ 8 Zgłoszenia i Wpisowe

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej (http://mordownik.pl/index.php/formularz-zapisu).

 2. Wpisowe na wszystkie trasy poza TP10 wynosi 85 PLN (110 zł po 27.08.21).

 3. Dla osób do 18 roku życia oraz osób po 60 r.ż. wpisowe na wszystkie trasy poza TP10 wynosi 60 PLN (85 zł po 27.08.21).

 4. Dla osób z gminy Andrychów wpisowe na wszystkie trasy poza TP10 wynosi 60 PLN (85 zł po 27.08.21).

 5. Na trasie rodzinnej TP10 wpisowe wynosi 40 PLN (50 zł po 27.08.21).

 6. Dla uczestników poniżej 15 roku życia oraz mieszkańców gminy Andrychów wpisowe na trasie rodzinnej TP10 wynosi 20 PLN (30 zł po 27.08.21).

 7. Od 28 sierpnia wysokość wpisowego rośnie. Liczy się data wpłynięcia przelewu.

 8. Rezygnacja – uczestnik rezygnujący z udziału w Mordowniku otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 10 PLN, jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na adres mailowy organizatora do 27 sierpnia 2021 roku do godz. 24:00.

 9. Dane do przelewu:

  1. Nr konta: 98 1140 2004 0000 3202 4784 7372 

  2. Nazwa i adres: Kamila Chrząstowska, Kościerska 13 Bydgoszcz.

  3. Dopisek: „Mordownik”, trasa oraz imię i nazwisko osoby lub osób, za które wnoszona jest opłata.

§ 9 Świadczenia

 • Komplet map dla każdego uczestnika;

 • 2 noclegi w bazie (warunki turystyczne – niezbędne: karimata i śpiwór) - nie dotyczy trasy rodzinnej TP10;

 • Szatnie, toalety, prysznice w bazie Rajdu;

 • Kartę startową;

 • Ciepły posiłek w bazie po powrocie z trasy w sobotę;

 • Napoje i przekąski na trasie (1 punkt żywieniowy dla każdej z tras);

 • Ubezpieczenie NNW (ze względów organizacyjnych ubezpieczeniem NNW objęte zostaną osoby, które opłacą wpisowe do 27.08.21).

§ 10 Nagrody

 • Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika;

 • Statuetka MORDOWNIK dla zwycięzców każdej z kategorii (poza trasą rodzinną TP10);

 • Okolicznościowa koszulka dla wszystkich startujących - nie dotyczy trasy rodzinnej TP10 (gwarancja otrzymania koszulki dla osób, które zapiszą się do 24.08.21 włącznie);

 • Unikalny medal "IMMORTAL" dla osób, które znajdą wszystkie punkty na TP50 lub TR130 i wrócą na metę w limicie czasowym.

§ 11 Obowiązki Uczestników

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, w szczególności przepisów ruchu drogowego i ppoż. i innych praw obowiązujących na terenie imprezy.

 3. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

 4. Udział w Mordowniku jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem.

 5. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po Rajdzie do godziny 23:00 w sobotę 4 września – na jeden z poniżej podanych sposobów:

  - osobiście w bazie Rajdu,

  - telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 605 494 605. 

§ 12 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Jan Lenczowski.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji XIX Rajdu na Orientację “Mordownik” - w tym publikacja imienia i nazwiska na liście startowej, na liście wyników oraz przesyłanie komunikatów dotyczących organizacji zawodów.

 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie).

 4. Odbiorcami danych są kierownik i ubezpieczyciel imprezy.

 5. Dane będą przetwarzane zgodnie z celem wymienionym w pkt 2. w okresie 3 lat.

 6. W Stowarzyszeniu nie został powołany Inspektor Danych Osobowych. W przypadku pytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 7. Uczestnik X Rajdu na Orientację “Mordownik” ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgód na  wykorzystanie wizerunku oraz na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach “Mordownika”. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 8. Uczestnik X Rajdu na Orientację “Mordownik” ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Organizator publikuje listę startową i wyniki z nazwiskami zawodników.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2022 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top